Положення про постійні комісії Білозерської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії селищної ради

І. Загальні положення

Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

Cелищна рада утворює 5 постійних комісій по 5 членів:

 • мандатна, з питань депутатської діяльності та етики;
 • з питань планування, бюджету та фінансів;
 • з питань соціально-економічного розвитку, обліку та управління комунальною власністю;
 • з питань благоустрою, екології та раціонального використання земельних ресурсів;
 • з питань гуманітарної політики та соціального захисту населення

Постійні комісії обираються селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови  ради.

На першому засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії обираються секретар комісії, якщо слідуючого не затвердили на засіданні ради.

 • Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесію селищної ради, що належить до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради. За дорученням селищного голови та власної ініціативи постійні комісії також розглядають питання за функціональною спрямованістю.
 • Робота постійних комісій селищної ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються селищною радою та по мірі необхідності.
 • Засідання постійної комісії селищної ради скликаються її головою в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.
 • Депутат селищної ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону).
 • Засідання постійних комісій проводяться відповідно до графіка, який складає секретар селищної ради за поданням голови постійної комісії. Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.
 • Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями селищної ради, депутатськими групами, фракціями, тимчасовими контрольними комісіями селищної ради. В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій .
 • У роботі постійних комісій можуть брати участь запрошені: селищний  голова та заступники селищного голови, працівники апарату селищної ради та члени виконавчого комітету, керівники підприємств, установ та організацій селища.
 • Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, фахівців.
 • За результатами розгляду і вивчення питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, проекти рішень, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а у разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою (заступником голови) і секретарем комісії, а в разі їх відсутності членом постійної комісії.
 • Про роботу комісії її голова звітує перед радою щорічно, а двічі на рік голова комісії подає письмову інформацію про підсумки роботи селищному голові.

ІІ. Компетенція та функціональна спрямованість постійних комісій селищної  ради

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики:

 • готує та надає рекомендації, пропозиції на розгляд селищної ради з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді;
 • готує та надає рекомендації, пропозиції на розгляд селищної ради з питань звітів депутатів перед виборцями;
 • готує та надає рекомендації, пропозиції на розгляд селищної ради з питань виконання депутатами рішень ради та її органів;
 • готує та надає висновки і вносить пропозиції на розгляд селищної ради про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата та селищного голови;
 • розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє проекти рішень і здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради з питань, що належать до компетенції комісії та функціональної спрямованості та інших питань.
 • здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
 • Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів:
 • розглядає проект селищного бюджету, готує висновки, вносить питання на розгляд сесії, виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • попередньо розглядає питання розподілу переданих з бюджетів усіх рівнів коштів у вигляді дотацій, субвенцій; розглядає питання та вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до селищного бюджету;
 • розглядає питання та вносить пропозиції щодо утворення та використання коштів резервного фонду селищного бюджету;
 • розглядає звіти про виконання селищного бюджету, готує висновки, вносить питання на розгляд сесії та виступає з доповіддю;
 • заслуховує інформації про виконання доходної частини селищного бюджету, проводить роботу по виявленню додаткових доходів бюджету;
 • контролює виконання селищних програм в частині використання коштів селищного бюджету, розглядає звіти про їх виконання та вносить пропозиції на розгляд селищної ради;
 • розглядає питання про встановлення місцевих податків та зборів;
 • розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє проекти рішень і здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради з питань, що належать до компетенції комісії та функціональної спрямованості та інших питань.
 • Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, обліку
 • та управління комунальною власністю:
 • розглядає проект Програми соціально-економічного розвитку готує висновки, вносить питання на розгляд сесії, виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • розглядає питання та вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного розвитку;
 • розробляє проекти селищних галузевих програм щодо розвитку промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівельного та побутового обслуговування населення та інші;
 • контролює виконання Програми соціально-економічного розвитку та галузевих селищних програм, попередньо розглядає звіти про їх виконання, готує висновки, вносить питання на розгляд сесії, виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • здійснює облік комунального майна та розглядає питання щодо управління об’єктами комунальної власності;
 • попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є у комунальній власності;
 • розглядає питання про придбання та відчуження об’єктів майна комунальної власності;
 • розглядає проекти програм приватизації об’єктів комунальної власності, звіти про виконання цих програм;
 • здійснює виконання повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє проекти рішень і здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради з питань, що належать до компетенції комісії та функціональної спрямованості та інших питань.
 • Постійна комісія з питань благоустрою, екології
 • та раціонального використання земельних ресурсів:
 • розглядає та розробляє проекти селищних програм з питань благоустрою, забезпечення санітарного стану  на території селища, покращення екологічної ситуації, використання земельних ресурсів;
 • попередньо вивчає та розробляє проекти рішень з земельних питань, встановлення правил благоустрою, зон санітарної охорони джерел водопостачання
 • надає пропозиції та здійснює попереднє обговорення питань про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, інших територій, що підлягають особливій охороні, про оголошення природних об’єктів такими, що мають екологічну цінність, або охороняється законом;
 • здійснює контроль за сплатою земельного, екологічного податку та орендної плати;
 • розглядає листи, звернення, пропозиції   установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє проекти рішень і здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради з питань, що належать до компетенції комісії та функціональної спрямованості та інших питань.
 • Постійна комісія з питань гуманітарної політики та соціального захисту населення:
 • розглядає та розробляє проекти селищних програм з питань освіти, культури, туризму ,  фізичної культури і спорту, проблем сім’ї та молоді, засобів масової інформації, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, в тому числі інвалідів усіх категорій; заслуховує звіти про виконання селищних програм з цих питань;
 • вивчає питання про функціонування і розвиток на території селищної ради закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення; за результатами розгляду питань готує висновки та рекомендації керівникам, а у разі необхідності виносить питання на розгляд селищної ради;
 • розглядає питання про надання матеріальної допомоги на лікування, вирішення соціально-побутових питань, поховання, пільгове зубопротезування, в разі надзвичайних ситуацій;
 • матеріальна допомога носить одноразовий характер і надається за заявою громадянина за наявності: довідки про доходи, акту обстеження житлово-побутових умов громадянина, медичної довідки, довідки про надання матеріальної допомоги на поховання та документ, що надає право на пільгове зубопротезування і оплату послуг зубопротезуваня; розмір матеріальної допомоги визначається комісією згідно помісячного розпису селищного бюджету на лікування та поховання.
 • рішення про надання матеріальної допомоги приймає виконавчий комітет згідно протоколу постійної комісії;
 • розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;
 • розробляє проекти рішень і здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради з питань, що належать до компетенції комісії та функціональної спрямованності та інших питань.