Регламент селищної ради

завантажити

gerb

БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

2 сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 листопада 2017 року                                                                   № 23/250

Про затвердження Регламенту
Білозерської селищної ради

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент Білозерської селищної ради.
 2. Контроль за дотриманням Регламенту Білозерської селищної ради покласти на постійні комісії селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                       А.І.Чередник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 2 сесії селищної ради сьомого скликання
24 листопада 2017 року № 23/250

 

РЕГЛАМЕНТ
Білозерської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Формування, діяльність, компетенція і функції селищної ради, як органу самоврядування, що представляє  інтереси Білозерської об’єднаної територіальної громади смт Білозерка, с.Розлив, с.Черешеньки с. Томина Балка, с. Новодмитрівка, с. Надеждівка, с. Зорівка, с. Знам’янка, визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

Діяльність селищної ради, її органів, обраних та призначених посадових осіб, основана на вирішенні питань на принципах колективного, вільного обговорення, законності, гласності, відповідальності, підзвітністю перед громадою, широкому залученні громадян до управління справами, постійному вивченні громадської думки.

Організаційне, правове, аналітичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення селищної ради, її органів, депутатів здійснює апарат селищної ради та її виконавчий комітет.

Процедурні питання, які не визначені в цьому регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

ІІ. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Селищна рада на сесії обирає та затверджує керівних осіб і основні органи:

 • секретаря селищної ради;
 • виконавчий комітет селищної ради;
 • заступників селищного голови;
 • секретаря виконавчого комітету селищної ради;
 • структуру виконавчих органів селищної ради, загальну чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
 • постійні комісії селищної ради та їх голів;
 • інші комісії та їх голів;
 • тимчасові контрольні комісії та їх голів.

Обрання, діяльність, компетенція, функції керівних осіб та основних органів селищної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положеннями про постійні комісії селищної ради, цим регламентом та іншими законодавчими актами.

Селищний голова

Відповідно до статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова є головною посадовою особою Білозерської селищної ради об’єднаної територіальної громади смт Білозерка, с.Розлив, с.Черешеньки с. Томина Балка, с. Новодмитрівка, с. Надеждівка, с. Зорівка, с. Знам’янка, обирається  територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Селищний голова здійснює свої повноваження відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на її засіданнях.

Секретар селищної ради

Секретар селищної ради обирається радою і здійснює свої повноваження відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради утворюється за пропозицією голови і здійснює свої повноваження відповідно до статей 51 та 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (з економічного розвитку, обліку та управління комунальною власністю)

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (з соціального захисту та гуманітарної політики)

Заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується  радою за пропозицією селищного голови. Повноваження заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради припиняються  згідно ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Звільнення заступників з посади здійснюються розпорядженням селищного голови із підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, Законом України “Про боротьбу з корупцією”, а також на підставі і в порядку, визначеному статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Секретар виконавчого комітету селищної ради

Секретар виконавчого комітету селищної ради затверджується  радою за пропозицією селищного голови. Повноваження секретаря виконавчого комітету селищної ради припиняються  згідно ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Звільненя з посади секретаря виконавчого комітету з посади здійснюється  розпорядженням селищного голови із підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, Законом України “Про боротьбу з корупцією”, а також на підставі і в порядку, визначеному статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Постійні комісії селищної ради

Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів.

Селищна рада утворює такі постійні комісії:

 • мандатна, з питань депутатської діяльності та етики;
 • з питань планування, бюджету та фінансів;
 • з питань соціально-економічного розвитку, обліку та управління комунальною власністю;
 • з питань благоустрою, екології та раціонального використання земельних ресурсів;
 • з питань гуманітарної політики та соціального захисту населення.

Постійні комісії обираються селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови.

Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань та проектів рішень на сесію селищної ради, що належать до їх компетенції, здійснення контролю за виконанням рішення ради.

Робота постійних комісій селищної ради проводиться у відповідності з планами, які складаються головою постійної комісії та затверджуються селищною радою.

Засідання постійної комісії селищної ради скликається її головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина членів від загального складу комісії.

Депутат селищної ради, член постійної комісії зобов’язаний бути присутнім на засіданні комісії. Якщо депутат не може прибути на засідання постійної комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії (усно або по телефону).

Порядок денний засідання постійної комісії розробляється її головою.

Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями, депутатськими групами, тимчасовими контрольними комісіями селищної ради.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень може створювати підготовчі комісії або робочі групи з числа членів комісії із залученням фахівців, представників громадськості.

Про роботу комісії її голова звітує перед радою щорічно, а двічі на рік голова комісії подає письмову інформацію по підсумки роботи селищному голові.

Постійні комісії діють відповідно до Положення про постійні комісії селищної ради, що затверджується радою.

Комісії селищної ради

Комісії селищної ради є органами ради, що затверджуються радою з представників громадськості та працюють на громадських засадах.

Селищна рада утворює такі комісії:

 • адміністративна комісія при виконавчому комітеті селищної ради,
 • комісія з питань опіки та піклування при виконавчому комітеті селищної ради,
 • комісія з питань соціального захисту при виконавчому комітеті селищної ради,
 • комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) при виконавчому комітеті селищної ради,
 • громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті селищної ради.

Комісії ради затверджуються селищною радою на строк повноважень виконавчого комітету селищної ради у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови. Головою комісії ради затверджується  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань та рекомендацій виконавчому комітету селищної ради. Робота комісій проводиться у відповідності з Положеннями про комісії, що затверджується селищною радою.

Про роботу комісії її голова щороку звітує перед виконавчим комітетом селищної ради.

Депутатські групи і фракції

Не менше як 3 депутати селищної ради мають право об’єднуватися в постійні і тимчасові депутатські групи. Депутати об’єднуються за єдністю території, спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Не менш як 3 депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу фракції можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції.

Депутатська група, фракція реєструється селищною радою за поданням керівника групи, фракції, до якого додається підписане депутатами групи, фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, фракції.

Подання керівника групи, фракції та інформація селищного голови про це подання на сесії селищної ради заносяться до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

Засідання депутатських груп і фракцій проводяться по мірі необхідності для створення загальної думки, внесення пропозицій спільних дій, визначення шляхів і засобів їх здійснення, обміну інформацією і досвідом, надання взаємної допомоги в депутатській роботі.

Рішення депутатської групи, фракції приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

Депутатські групи і фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради.

ІІІ. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

Скликання сесій селищної ради

Сесії селищної ради скликаються відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розпорядження селищного голови про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради та громади шляхом оприлюднення на дошці об’яв та на офіційному сайті селищної ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (скликання позачергових сесій) – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які вносяться на розгляд сесії.

Повідомлення депутатів селищної ради та запрошених здійснюється шляхом передачі телефонограмм та по мобільному зв’язку  з зазначенням часу скликання і місця проведення сесії,та головних питань, які вносяться на розгляд сесії.

Пропозиції по скликанню сесії селищної ради, в тому числі і позачергової, перелік питань, а також обґрунтування необхідності їх розгляду оформлюється у письмовому вигляді відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» і Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», реєструється в селищній раді і подається селищному голові.

Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу  ради.

Сесію селищної ради веде селищний голова та відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар ради. У випадку, якщо сесія скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один із депутатів селищної ради.

Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі. В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це селищного голову або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно або по телефону).

Сесії селищної ради проводяться гласно. В роботі сесії селищної ради можуть приймати участь запрошені. Кожний громадянин має право бути присутнім на пленарному засіданні ради. В разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання відповідно до вимог чинного законодавства. Секретар селищної ради здійснює розміщення запрошених та присутніх на пленарному засіданні селищної ради.

Протоколи сесії селищної ради є відкритими та оприлюднюються секретарем селищної ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

ІV. ПІДГОТОВКА СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Секретар селищної ради організовує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд ради. Підготовка питань, що вносяться на розгляд сесії селищної ради, здійснюється постійними комісіями. Для підготовки питань постійні комісії можуть залучати представників громадськості, фахівців. Проекти рішень на пленарне засідання може виносити селищний голова, постійні депутатські комісії та кожен депутат селищної ради.

За результатами вивчення питання голова постійної комісії, який здійснював його підготовку, подає селищному голові у строк визначений чинним законодавством необхідні довідки, доповідні записки, проект рішення сесії, який повинен вміщувати в собі:

 • аналіз обговорюваного питання, підставу та посилання на чинне законодавство з зазначенням норм законів відповідно до яких складено проект рішення, чітко сформульовані завдання, строки виконання та конкретних виконавців; на кого покладено контроль за виконанням рішення;
 • список осіб, яких необхідно запросити на комісію для розгляду даного питання;
 • протокол незгоди (якщо є особливі думки членів комісії або заперечення з боку осіб, діяльність яких вивчалась);
 • список на розсилку рішення.

Проекти рішень які виносяться на засідання ради підписуються спеціалістом з юридичного забезпечення, якщо вони відповідають нормам чинного законодавства.

Секретар селищної ради за поданням голів постійних комісій оприлюднює проекти рішень на дошці оголошень та на офіційному сайті селищної ради, які виносяться на розгляд селищної ради, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та вимог чинного законодавства.

V. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Порядок денний сесії селищної ради формується  на підставі:

 • річного плану роботи селищної ради;
 • пропозицій селищного голови;
 • пропозицій виконавчого комітету;
 • пропозицій постійних комісій;
 • пропозицій депутатських груп (фракцій);
 • пропозицій окремих депутатів;
 • пропозицій загальних зборів громадян об’єднаної територіальної громади;
 • пропозицій старост територіальної громади.

Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань. Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією селищного голови, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

 • для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;
 • підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів, в тому числі проекту рішення;
 • питання потребує негайного вирішення.

В порядку денному сесії селищної ради передбачається час для депутатських запитів, заяв в розділі різне.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Секретарем селищної  ради здійснюється реєстрація депутатів, які засвідчують своїм підписом прибуття на пленарне засідання ради. Реєстрація проводиться перед початком пленарного засідання, а також в ході сесійного засідання в міру необхідності з зазначенням часу прибуття депутата на засідання.

Головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також запрошених на сесію.

Під час пленарного засідання перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи пленарного засідання ради відводиться до 10 хвилин для оголошень. Для кожного оголошення надається час до 3 хвилин.

Регламент роботи пленарного засідання ради встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Встановлюються перерви до 10 хвилин через кожну 2 години роботи, якщо інше рішення не прийняте радою.

Позачергова перерва в засіданні  на час до 20 хвилин оголошується на вимогу голови, секретаря ради, постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи (фракції) за рішенням ради.

Час для доповідей надається в межах до 10 хвилин, співдоповідей – до 5 хвилин, виступаючим в дебатах – до 3 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин. В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

Головуючий на засіданні:

— надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданими секретарем ради списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

— організовує обговорення питань;

— ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

— оголошує результати голосування;

— забезпечує порядок в залі засідань;

— слідкує за дотриманням регламенту роботи;

— не допускає будь-який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування;

— повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

З метою забезпечення роботи  (гласності, об’єктивності, відповідності законам України, даному регламенту) пленарного засідання утворюються робочі органи. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на пленарному засіданні. Робочі органи вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні підняттям руки.

Селищна рада утворює такі робочі органи:

 • лічильна група (комісія) обирається з числа депутатів, для визначення і узагальнення результатів голосування під час пленарного засідання, у кількості не більше ніж 3 депутати;
 • юридична група утворюється радою для юридичного забезпечення роботи пленарного засідання, дає консультації на відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань; до складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особа (спеціаліст), яка здійснює юридичне забезпечення ради.

Ведення протоколу пленарного засідання ради, систематизації запитів, пропозицій, звернень депутатів або громадян, що надходять під час пленарного засідання, інформування  з цих питань покладається на секретаря селищної ради. Секретар селищної ради у 5-ти денний строк з дня проведення пленарного засідання ради здійснює оформлення протоколу пленарного засідання та  зшивання у справу.

Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії селищної ради українською мовою.

Особи, які присутні на пленарному засіданні ради, та запрошені не мають права втручатись в роботу ради, зобов’язані утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку, виконувати вимоги головуючого, займають в залі місця, відведені для запрошених. Особи, які присутні на пленарному засіданні, та запрошені у випадку порушення встановленого порядку можуть бути примусово виведені із залу засідань розпорядженням головуючого.

Головуючий надає слово для виступу бажаючому при усному зверненні.

Головуючий на пленарному засіданні може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ.

Селищний голова має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів підняттям руки з місця.

Слово по порядку ведення пленарного засідання, для довідок, відповіді на запитання може бути надане головуючим поза чергою.

В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

депутат повинен додержуватись вимог та норм депутатської етики.   Депутату забороняється внесення до зали засідань плакатів, гучномовців, перешкоджання виступам депутатів, образи на адресу депутатів чи головуючого, виступи без дозволу головуючого на засіданні, перевищення часу тривалості виступів.

За порушення регламенту передбачається наступні види дисциплінарних заходів щодо депутатів:

 • попередження (за виголошення образливих та непристойних слів, заклики до незаконних дій),
 • -припинення виступу (за виголошення образливих та непристойних слів, заклики до незаконних дій),
 • позбавлення права виступу на засіданні (у випадку повторного порушення дисципліни).    ­

При розгляді радою питань про програму соціально-економічного розвитку, селищного бюджету та звіт про їх виконання заслуховуються співдоповіді постійних комісій і проводиться обговорення цих питань.

При припиненні дебатів доповідачі мають право виступити із заключним словом не більше 3 хвилин.

За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради. Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, передаються у раду.

Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

VII. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Проект рішення селищної ради, що виноситься на сесію, повинен містити розгорнуту характеристику мети, завдання і основні положення, а також очікувані соціально-економічні наслідки їх запровадження; підставу та посилання на чинне законодавство з зазначенням норм законів відповідно до яких складено проект рішення.

При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення, додається його економічне обґрунтування та пропозиції щодо проекту рішення про внесення змін до селищного бюджету. Попередньо, до внесення проекту рішення на сесію, останній обговорюється з його виконавцями.

Перший екземпляр проекту рішення візується виконавцем, у разі розгляду на постійній комісії – головою комісії.

Селищний голова визначає одну із постійних комісій головною для підготовки доповіді або співдоповіді.

Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях.

Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

Селищний голова має право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами  через засоби масової інформації.

Якщо в роботі над проектом рішення не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень, або окремі пункти, що мають розбіжності. Рада приймає рішення більшістю голосів від загального складу ради.

Рада має право прийняти рішення про проведення селищного референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.

Розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку та селищного бюджету

Проекти програм соціально-економічного розвитку  і селищного бюджету виносяться у письмовій формі виконавчим комітетом селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». У випадку не прийняття державного бюджету на відповідний період до граничних термінів визначиних Законом України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень про селищний бюджет та програм соціально-економічного розвитку розробляється та подається в термін не більше 5 днів до розгляду даних проектів на пленарному засіданні ради. Секретар селищної ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків про них в постійні комісії селищної ради.

З питань прийняття програми соціально-економічного розвитку і селищного бюджету на сесії виступає із співдоповіддю голова або заступник голови постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та з питань соціально-економічного розвитку, обліку та управління комунальною власністю.

Програма соціально-економічного розвитку і селищний бюджет, інформації про їх виконання приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради. При необхідності, зміни до селищного бюджету вносяться радою, а в міжсесійний період розпорядженням селищного голови  з подальшим затвердженням на черговій сесії селищної ради між кодами економічної класифікації видатків в межах коду програмної класифікації видатків. Розпорядження селищного голови вступає в дію з моменту його підписання.

VІІІ. ВИДИ ГОЛОСУВАННЯ І ПРОЦЕДУРИ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Після обговорення питання на пленарному засіданні, рішення ради приймається більшістю голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом.

Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосування.

Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадках:

 • звільнення селищного голови;
 • обрання та звільнення з посади секретаря ради.

Таємне голосування може бути проведено і в інших випадках на вимогу не менше 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, селищного голови.

Процедура прийняття рішення ради включає в себе доповідь (інформацію), питання і відповіді на них, формування рішення та голосування.

При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої обирається з числа депутатів.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання.

Голосування проводиться шляхом підняття посвідчень або руки за робочі групи та доповнення.

Для проведення таємного голосування і визначення результатів  обирається відкритим голосуванням лічильна комісія.

Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється і виготовляється лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списком депутатів за пред’явленням посвідчення. Результати таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії.

Поіменне голосування проводить голова лічильної комісії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів, в якому вказується прізвище, ім’я, по батькові депутатів. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування та відмітки про конфлікт інтересів.

Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

В усіх видах голосування депутат зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

Рішення про проведення повторного голосування приймається  більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні.

Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

Після оголошення результатів голосування, слово для обговорення не надається, за винятком зауважень про порядок проведення даного голосування та проведення повторного голосування.

Рішення селищної ради оприлюднюються секретарем селищної ради відповідно до  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та вимог чинного законодавства.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕСІЇ

Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії здійснює секретар селищної ради.

Х. ПРИЙНЯТТЯ І ЗМІНИ РЕГЛАМЕНТУ,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної ради більшістю голосів від загального складу ради.

Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на пленарному засіданні невідкладно.

Всі порушення регламенту оголошуються на пленарному засіданні з вказанням осіб, які допустили ці порушення. Порушення депутатом регламенту є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду того чи іншого питання. Це рішення може прийняти  рада.

Цей регламент є чинним, до прийняття нового регламенту.

ХІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності селищної ради і її органів, визначається радою із складу обєктів права комунальної  власності за поданням селищного голови.

Фінансове забезпечення діяльності селищної ради і її органів забезпечується за рахунок селищного бюджету.

Розпорядником селищного бюджету є селищний голова.

 

        Селищний голова                                                                    А.І.Чередник